Vedtekter for Kristiansund Parkering AS

Vedtatt på generalforsamling 12.06.2015

 

 1. Selskapets navn er: Kristiansund Parkering AS.
 2. Selskapets forretningsadresse er i Kristiansund.
 3. Selskapet har ikke erverv som formål. Selskapets formål er å utøve kommunens parkeringspolitikk, drive offentlig parkeringsvirksomhet, bidra til gjennomføring av miljøtiltak i Kristiansund, samt annet som naturlig hører inn under parkeringsselskapet
 4. Selskapets aksjekapital er kr 1 750 000,- fordelt på 1 750 aksjer.
 5. Selskapets aksjer er pålydende kr 1 000,-
 6. Selskapets aksjer er ikke omsettelig. I tilfelle oppløsning av selskapet skal kommunen overta selskapets eiendeler og gjøremål.
 7. Det skal ikke deles ut utbytte i selskapet.
 8. Selskapets styre skal ha 7 medlemmer, hvorav et medlem velges av og blant de ansatte. Styremedlemmene velges for 2 år om gangen, unntatt ansattrepresentanten som velges for 1 år om gangen.

Rådmannen eller den han bemyndiger skal innkalles til styremøtene med møterett og talerett i alle saker.

Generalforsamlingen velger styrets leder for 2 år om gangen.

Styret velger selv nestleder.

 1. Selskapet skal ha daglig leder.
 2. Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma i fellesskap. Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.
 3. Ordføreren i Kristiansund kommune er selskapets generalforsamling. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
 4. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:
 5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
 6. Anvendelse av overskudd eller dekning/fremføring av underskudd.
 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
 8. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
 9. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen