Kristiansund Parkering AS er heleid av Kristiansund kommune.
Selskapet ble etablert i 2002. Hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei og parkeringsplasser, samt forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Kristiansund kommune av Vegdirektoratet pr. 18.2.1980, med hjemmel i Vegtrafikkloven.
Kristiansund Parkering AS har også et datterselskap som heter Kristiansund Privatparkering AS. Dette selskapet ble dannet i 2004 og driver parkeringskontroll etter privatrettslige regler i Kristiansund. Begge selskapene er kommunalt eide aksjeselskaper som følger aksje- og regnskapslovens bestemmelser.

Personvern

Kristiansund Parkering AS – Personvernerklæring

Innledning

Vi i Kristiansund Parkering AS (org.nr. 984 974 825) tar våre forpliktelser med hensyn til din personlige informasjon på alvor. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og registreringsnummer på kjøretøy. Kristiansund Parkering AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig, og skal påse at personopplysningene blir behandlet i samsvar med personopplysningslovens vilkår.

Personvern i parkeringstjenester og håndheving

Når du benytter deg av våre parkeringstjenester/parkeringsplasser, blir det behandlet personopplysninger om deg. Med hjemmel i Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, utfører vi kontroll av kjøretøyer som er parkert på områdene vi betjener. I tillegg utøver vi også kontroll i henhold til vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskrften.

Når du betaler en parkeringsavgift med betalingskort på automat, eller via en av våre mobilapplikasjoner gir du fra deg personopplysninger. Disse opplysningene lagres ikke hos oss, men behandles av tredjepart. Korttransaksjoner behandles normalt av f.eks. VISA, Statoil, NETS osv.

Bruker du en av våre mobilapplikasjoner lagres dine personopplysninger hos EasyPark AS for applikasjonen EasyPark og hos Giantleap AS for applikasjonen Kristiansund Parkering.

Ved en eventuell ileggelse av kontrollsanksjon vil vi legge en gul strimle med betalingsinformasjon på frontruten på ditt kjøretøy. Selve ileggelsen gjennomføres i et program som heter Pocket Control, som eies av Giant Leap AS. Her registreres kjøretøyets nummerskilt, grunnlaget for ileggelsen, samt foto for bevissikring. Opplysningene føres så over i et system hos Kredinor AS, som heter ParkeringsService (PS). Ingen ting av dette lagres lokalt hos oss.

Dersom du klager på et ilagt parkeringsgebyr eller en kontrollsanksjon, vil vi behandle personopplysninger som du oppgir i klagen. Dette er normalt navn og adresse på bilfører. Videre vil det kunne være ytterlige opplysninger om fører og ev. andre personer i din begrunnelse for klagen og av ev. dokumentasjon som du vedlegger. Merk at du bare bør gi oss opplysninger som er relevante og nødvendige for at vi skal kunne ta stilling til klagen. Kristiansund Parkering AS vil kunne innhente opplysninger om hvem som er eier av kjøretøyet fra Motorvognregisteret. Klage lagres digitalt hos selskapet i sin helhet til saken er helt opp- og avgjort. Deretter er det kun regnskaps- og statistikkmessige opplysninger som beholdes.

Personopplysningene dine vil kun bli delt med andre i lovpålagte tilfeller, som ledd i betalingsinnkreving eller regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra offentlig myndighet. Dette inkluderer Kredinor SA, som er selskapets innkrever av ubetalte ileggelser.

 Personvern for søknader om parkeringstillatelser for forflytningshemmede

 Når du søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede vil vi behandle personopplysninger som du oppgir i søknaden, samt personopplysninger som din fastlege oppgir i legeerklæringen. Innhenting av disse opplysningene er fastsatt i Forskrift om Parkeringstillatelse for Forflytningshemmede.

Ved innvilget parkeringstillatelse vil personopplysninger bli lagt inn i et sentralt statlig register. Dette er navn, personnummer og gyldighetstid for tillatelsen. Denne databasen vil være søkbar for parkeringsoperatører og offentlig myndighet. Lokalt vil søknaden bli digitalt oppbevart, bak kommunens sikkerhetsmurer, så lenge kortet er gyldig.

Informasjonssikkerhet

Kun ansatte som har et tjenstlig behov vil få tilgang til opplysningene om deg.

Vi sikrer at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Vi sørger for at personopplysningene er tilgjengelige for ansatte når disse skal utføre sine arbeidsoppgaver for å gi deg en best mulig tjeneste.

Taushetsplikt

Alle ansatte i Kristiansund Parkering AS har taushetsplikt. De ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til personlige opplysninger om deg, dersom du ikke har gitt samtykke til dette.

Retting og Sletting

Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og hva vi bruker dem til. Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige skal de rettes eller slettes, med mindre det er i strid med lov.

Dersom du har ytterligere spørsmål, eller ønsker innsyn i egne personopplysninger, kan du kontakte oss på tlf. 71 57 38 11 eller på kparkering@kristiansund.kommune.no

  Vedtekter for Kristiansund Parkering AS

  Vedtatt på generalforsamling 12.06.2015

  1.  Selskapets navn er: Kristiansund Parkering AS.
  2. Selskapets forretningsadresse er i Kristiansund.
  3. Selskapet har ikke erverv som formål. Selskapets formål er å utøve kommunens parkeringspolitikk, drive offentlig parkeringsvirksomhet, bidra til gjennomføring av        miljøtiltak i Kristiansund, samt annet som naturlig hører inn under parkeringsselskapet
  4. Selskapets aksjekapital er kr 1 750 000,- fordelt på 1 750 aksjer.
  5. Selskapets aksjer er pålydende kr 1 000,-
  6. Selskapets aksjer er ikke omsettelig. I tilfelle oppløsning av selskapet skal kommunen overta selskapets eiendeler og gjøremål.
  7. Det skal ikke deles ut utbytte i selskapet.
  8. Selskapets styre skal ha 6 medlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år om gangen.
  9. Selskapet skal ha daglig leder.
  10. Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma i fellesskap. Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.
  11. Ordføreren i Kristiansund kommune er selskapets generalforsamling. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
  12. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:
   1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
   2. Anvendelse av overskudd eller dekning/fremføring av underskudd.
   3. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
   4. Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og revisor.
   5. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen