Bilfører / eier av en bil som har fått en ileggelse, har adgang til å klage på den.
Klagen sendes til det parkeringsselskapet som har skrevet ileggelsen, og de behandler klagene fortløpende.  Klagen skal sendes innen tre uker fra ileggelsesdato og fremsettes etter reglene i forvaltningsloven §§ 29 og 32.

Parkeringsklagenemnda har gjort prinsippvedtak på enkelte sakstyper, som det er nytteløst å klage på (unntatt ved rene akutte nødssituasjoner)

Følgende sakstyper er det nytteløst å klage på:

Ikke synlig billett / parkeringstillatelse

          Det nytter ikke å klage på en kontrollsanksjon hvis billetten eller parkeringstillatelsen ikke lå godt synlig i frontruten. Har billetten / tillatelsen falt på gulvet, eller den kun ligger delvis synlig, nytter det ikke å dokumentere at det er betalt / at en har tillatelse i ettertid.

 

Tastefeil / elektronisk registrering

          Hovedregelen ved elektronisk betaling og registrering er at fører selv er ansvarlig for å taste inn korrekt informasjon, herunder kjennemerke (både bokstaver og tall) og takstsone. Dette gjelder der applikasjonen eller nettsiden som benyttes gir en kvittering, bekreftelse eller anledning til å kontrollere at informasjonen som er tastet inn stemmer. Dette innebærer at en anførsel om slike tilfeller ikke vil føre frem.

 

Rimelig frist – veksling

          En misforståelse som har vært vanlig, er at alle har et visst antall minutter på seg før kontrollsanksjon kan ilegges. Dette er ikke korrekt. Du får en rimelig tis til å betale og sette deg inn i parkeringsvilkårene. Denne fristen kan således variere ra noen sekunder til noen minutter, avhengig av avstanden til automat, førers førlighet og lignende.

 

Skjev parkering / utenfor oppmerket felt

          Det nytter heller ikke å klage dersom du har stått parkert utenfor oppmerket felt, eller har parkert med ett hjul utenfor feltet / inn i neste felt. Dette gjelder selv om årsaken til at du parkerte feil er at de andre bilene på rekka har slurvet med sin parkering.

 

Utløpt billett / Overskridelse av maks p-tid

          Etter parkeringsforskriften kan det ilegges sanksjon tidligst 5 minutter etter utløp parkeringstid. Klager som begrunnes med at du finner det urimelig å bli ilagt kontrollsanksjon etter at disse 5 minuttene er gått, fordi du kun var noen minutter for sen etter disse, gis ikke medhold.

 

Parkering på HC-plass uten gyldig parkeringstillatelse

          Hvis du har parkert på en skiltet HC-plass uten at du har gyldig HC-tillatelse gis det ikke medhold på en eventuell klage.

 

 

 

 

Har du fått et Parkeringsgebyr, så må du forholde deg til betalingsfristen selv om du leverer klage. Ved kontrollsanksjon «fryses» saken, når klage mottas innen klagefristen, til saken er avgjort.

 

For ilagt parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon fra Kristiansund Parkering AS skal klage sendes til:

Nederst på ileggelsen er det en web-adresse eller en QR-kode som skal brukes ved klage. Web-adressen er:

https://kristiansund.parkerings.info

 

For ilagt kontrollsanksjon fra Kristiansund Privatparkering AS sendes klagen til:

Nederst på ileggelsen er det en web-adresse eller en QR-kode som skal brukes ved klage. Web-adressen er:

https://kristiansund-p.parkerings.info

 

Dersom klager ikke får medhold på en klage på en kontrollsanksjon, kan saken bringes videre til Parkeringsklagenemda (www.parkeringsklagenemda.no) innen 2 uker etter at klager er informert om resultatet.